logo
EN
VN

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 27 tháng 03 năm 2020, Thủ tưởng Chính phủ đã có Chỉ thị số 15/CT-TTg Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Nhà trường gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học nội dung Chỉ thị này để biết và thực hiện.

Dưới đây là nội dung Chỉ thị 15/CT-TTg, hoặc tải về tại đây.

200327 Chi thi 15 cua Thu tuong_04

200327 Chi thi 15 cua Thu tuong_01

200327 Chi thi 15 cua Thu tuong_02

200327 Chi thi 15 cua Thu tuong_03