logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2021

Thực hiện Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; triển khai Kế hoạch số 310/KH-CĐN ngày 06/12/2016 về tổ chức đại hội công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; theo chỉ đạo của Thường vụ BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đảng ủy Trường Đại học Hà Nội và trên tinh thần Hướng dẫn số 92/HD-BCH ngày 16/12/2016 của Công đoàn Trường Đại học Hà Nội về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2021, ngày 03 tháng 01 năm 2017, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị các nội dung công việc tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2021.

Tại buổi họp, với tinh thần khẩn trương, chính xác, đảm bảo các yêu cầu trong Điều lệ và các quy định, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã thống nhất nội dung một số công việc liên quan đến việc thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Trường khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2021 gồm: phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội tới các Công đoàn bộ phận / Tổ Công đoàn trực thuộc; rà soát nội dung chương trình chi tiết của Đại hội; thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội; tổng hợp các ý kiến đóng góp của các Công đoàn bộ phận / Tổ Công đoàn trực thuộc; đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Hà Nội nhiệm kỳ mới để trình Đảng ủy và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

BCH Công đoàn Trường tiếp tục tổng hợp, thu nhận ý kiến đóng góp để hoàn thiện các văn bản trình Đại hội đại biểu được tổ chức vào 8h00 ngày 11/01/2017 tại P.902 Nhà C, Trường Đại học Hà Nội.

170103 bch cd 01

170103 bch cd 02