logo
EN
VN

Thông báo về học phí hệ chính quy năm 2016

Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Trường Đại học Hà Nội đã có thông báo số 1377/TB-ĐHHN về học phí hệ đào tạo chính quy, trình độ đại học năm 2016 – 2017. Thông tin chi tiết như sau:

Năm học 2016-2017, Trường Đại học Hà Nội tiếp tục thực hiện quy định thu học phí hệ chính quy theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 20/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017. Trường Đại học Hà Nội thông báo mức thu học phí năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2016 như sau:

Mức học phí tính cho 1 năm học theo chương trình đào tạo thông thường là 02 kỳ/năm học. Riêng đối với 6 chuyên ngành thuộc Nhóm 3 (3.1 và 3.2) ở bảng dưới đây, mức học phí của năm thứ nhất (giảng dạy bằng tiếng Anh) có thời lượng học tương đương với 03 kỳ/ năm học (1.200 tiết).

Mức thu học phí cụ thể của năm học 2016-2017 của các nhóm ngành như sau:

Đơn vị tính: đồng

 

STT Nhóm ngành học Mức học phí/
học kỳ
Số học kỳ/
năm học
Số lần thu/
năm học
1
Nhóm 1 gồm 05 ngành:

- Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn;
- Truyền thông doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp.
7.000.000 02
2 lần
2
Nhóm 2 gồm 06 ngành
: Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha.
4.500.000
02
2 lần
3
Nhóm 3.1 gồm 04 chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh:
Quản trị kinh doanh, Tài chính-ngân hàng, Kế toán, Quốc tế học.
8.750.000
03 2 lần

Nhóm 3.2 gồm 02 ngành dạy bằn tiếng Anh:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin.
9.000.000
03 2 lần

 

*Ghi chú:
- Nhóm 1: các ngành thuộc chương trình đại trà; Nhóm 2: các ngành được hỗ trợ (cần thiết cho nền kinh tế-xã hội nhưng khó tuyển sinh); Nhóm 3: các ngành có khả năng xã hội hóa cao);
- Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm phổ biến Thông báo này cho thí sinh biết và thực hiện.
Thông báo này thay cho Thông báo số 1298/TB-ĐHHN ngày 25/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Đình Luận

Chi tiết Thông báo xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Tài chính - kế toán]