logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2016

Từ năm 2009 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức thường niên Cuộc thi quốc gia sinh viên với an toàn thông tin (ATTT). Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về ATTT cho sinh viên của các học viện, trường đại học và cao đẳng. Qua đó khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, dạy – học và nâng cao nhận thức về ATTT trong các nhà trường.

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhân thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020, ngày 16/8/2016, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký Quyết định số 2828/QĐ-BGDĐT thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi quốc gia “Sinh viên với ATTT” năm 2016 do Thứ trưởng Bùi Văn Ga làm Trưởng ban và Quyết định số 2829/QĐ-BGDĐT ngày 16/8/2016 ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia “Sinh viên với ATTT” năm 2016.

Nhà trường xin thông báo để sinh viên đăng ký tham gia. Chi tiết xin xem tại:  
website ctf.ist-vnisa.org.vn