logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Quy định về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Hà Nội năm 2016

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh);

Căn cứ Hướng dẫn số 1062/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 18 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016;

Trường Đại học Hà Nội quy định cụ thể về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2016 chi tiết tại đây (pdf).