logo
EN
VN

Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy do dịch, bệnh Covid-19

Căn cứ Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch Covid-19;
Căn cứ Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid-19 Trường Đại học Hà Nội tại cuộc họp ngày 13/3/2020;
Xét tình hình dịch, bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Nhà trường tiếp tục điều chỉnh kế hoạch giảng dạy như sau:

200313 Thong bao so 441 - TB - DHHN Update