logo
EN
VN

Thông báo về cuộc thi “Tuổi trẻ HANU - Sáng mãi niềm tin”

HANU - Thực hiện hướng dẫn số 42-HD/DU ngày 21/01/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Hà Nội về hưởng ứng đợt tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), Trường Đại học Hà Nội tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ HANU - Sáng mãi niềm tin”.

I. Mục đích
- Nâng cao hiểu biết của sinh viên Trường Đại học Hà Nội về lịch sử vẻ vang và những thành tựu to lớn của của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm xây dựng, phát triển;
- Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào, của tuổi trẻ HANU đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới của đất nước. 

II. Nội dung, cách thức, đối tượng, thời gian
2.1. Nội dung:
- Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam: lịch sử ra đời, phát triển, đường lối lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; những thành tựu đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới;
- Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
2.2. Cách thức: thi trực tuyến (Online).
2.3. Đối tượng tham gia:
- Sinh viên các hệ đào tạo hiện đang học tập tại Trường Đại học Hà Nội.
2.4. Thời gian:
- Thời gian phát động: ngày 03/2/2020.
- Đợt 1: Từ ngày 12/02/2020 đến ngày 12/3/2020.
- Đợt 2: Từ ngày 15/3/2020 đến ngày 10/5/2020.
- Công bố kết quả cuộc thi và tổ chức trao giải: 19/5/2020.

III. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng gồm có: Giấy khen của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHHN và hiện vật:
1. 01 Giải nhất: 1.500.000 đồng 
2. 02 Giải nhì: 1.000.000 đồng 
3. 03 Giải ba: 500.000 đồng/giải 
4. 10 Giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải 

IV. Thể lệ 
- Sinh viên đăng nhập vào website của cuộc thi (http://sangmainiemtin.hanu.edu.vn), lập tài khoản dự thi và trả lời câu hỏi theo hướng dẫn. Mỗi sinh viên được tham gia thi 1 lần/1 đợt thi (có thể tham gia cả 02 đợt). 
- Giải thưởng căn cứ vào điểm thi từ cao xuống thấp và thời gian làm bài thi của thí sinh.

V. Tổ chức thực hiện
1. Đơn vị chủ trì: Khoa Giáo dục Chính trị;
2. Đơn vị phối hợp: Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên; Phòng Công tác - sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Công nghệ thông tin; Phòng Thiết bị - Công nghệ; Phòng Truyền thông.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

200203 Cuoc thi_Sang mai niem tin