logo
EN
VN

Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Hà Nội

Thời gian: Từ Thứ Năm, ngày 12 tháng 10 đến Thứ Hai ngày 16 tháng 10 năm 2017
Địa điểm: Tại Trường Đại học Hà Nội

Thời gian
Hoạt động
Thành phần Đoàn
Địa điểm làm việc
Thứ Năm
ngày
12/10
NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT  
 
7h30 - 10h00
Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH; TCCB; QLĐT; QLKH; HTQT; CT.HSSV&QHDN; KĐ&ĐGCLĐT; TT-PC; TC-KT; QT; TB&CN; QLSV Nội trú; Thư viện; Y Tế;… làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.
Cả đoàn ĐGN
Phòng họp A
10h00 - 11h30
Khai mạc ĐGN (Chương trình chi tiết kèm theo)
Cả đoàn ĐGN
P.902C
11h30 - 13h30 Nghỉ trưa  

  

13h30 - 14h30
Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH; TCCB; QLĐT; QLKH; HTQT; CT.HSSV&QHDN; KĐ&ĐGCLĐT; TT-PC; TC-KT; QT; TB&CN; QLSV Nội trú; Thư viện; Y Tế;… làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.
Cả đoàn ĐGN
Phòng họp A
14h30 - 15h30
Phỏng vấn Cựu người học Sau Đại học
Nhóm 1
P.303 TrT GDQT
Phỏng vấn Cựu người học hệ Đại học chính quy.  
Nhóm 2
P.402 TrT GDQT
Phỏng vấn Cựu người học liên kết quốc tế
Nhóm 3
P.404 TrT GDQT
15h30 - 15h45
Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn   P.304 TrT GDQT
15h45 - 16h45
Phỏng vấn Nhóm Nhà tuyển dụng
Nhóm 1
P.303 TrT GDQT
Phỏng vấn Nhóm giảng viên
Nhóm 2
P.402 TrT GDQT
Phỏng vấn Nhóm giảng viên người nước ngoài
Nhóm 3
P.404 TrT GDQT
16h45 - 18h00
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ
Cả đoàn ĐGN
Phòng họp A
Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).
18h00 -19h00
Phỏng vấn: Nhóm người học hệ đại học VLVH và từ xa
Nhóm 1
P.303 TrT GDQT
Phỏng vấn: Cựu người học VLVH và từ xa
Nhóm 2
P.402 TrT GDQT

Thứ Sáu
ngày
13/10

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI  

 

7h30 - 11h30
Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH; TCCB; QLĐT; QLKH; HTQT; CT.HSSV&QHDN; KĐ&ĐGCLĐT; TT-PC; TC-KT; QT; TB&CN; QLSV Nội trú; Thư viện; Y Tế;… làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.
Cả đoàn ĐGN
Phòng họp A
11h30 - 13h30

Nghỉ trưa
 

  

13h45 - 14h45
Phỏng vấn Nhóm Người học sau đại học
Nhóm 1

P.303 TrT GDQT

Phỏng vấn Nhóm Người học hệ đại học chính qui
Nhóm 2
P.402 TrT GDQT
Phỏng vấn Nhóm người học hệ đại học liên kết quốc tế
Nhóm 3
P.404 TrT GDQT
14h45 - 15h00
Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn   P.304 TrT GDQT
15h00 - 16h00
Phỏng vấn Nhóm Cán bộ đoàn thể và Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên
Nhóm 1
P.303 TrT GDQT
Phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo các khoa, trung tâm, viện, bộ môn trực thuộc trường
Nhóm 2

P.402 TrT GDQT

Phỏng vấn: Nhà tuyển dụng nước ngoài
Nhóm 3
P.404 TrT GDQT
16h00 - 16h15
Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn   P.304 TrT GDQT
16h15 - 17h15
Phỏng vấn Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá của Trường
Cả đoàn ĐGN
P.303 TrT GDQT
17h15 -18h00
Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ.
Cả đoàn ĐGN
P.304 TrT GDQT

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

Thứ Bảy
ngày 14/10
NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA

7h30 - 11h30
Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH; TCCB; QLĐT; QLKH; HTQT; CT.HSSV&QHDN; KĐ&ĐGCLĐT; TT-PC; TC-KT; QT; TB&CN; QLSV Nội trú; Thư viện; Y Tế;… làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.
Cả đoàn ĐGN
Phòng họp A
11h30 - 13h30 Nghỉ trưa
 

  

13h30 - 14h00
Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ.
Cả đoàn ĐGN
Phòng họp A
14h00 - 16h00
Thăm sân bãi, ký túc xá; căng tin, cơ sở y tế; các cơ sở vật chất khác của Trường
Nhóm 1
Theo yêu cầu của Đoàn ĐGN
Thăm phòng thực hành, thí nghiệm, Thư viện của Trường
Nhóm 2
Dự giờ một số lớp theo thời khóa biểu
Nhóm 3
16h00 - 18h00
Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ.
Cả đoàn ĐGN
Phòng họp A
Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).
Chủ Nhật
ngày 15/10

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ  

 

7h30 - 22h00
 Đoàn làm việc nội bộ
Cả đoàn ĐGN
 
Thứ Hai
ngày 16/10

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM  

 

8h00 - 11h30
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ
Cả đoàn ĐGN
 
11h30 - 13h30 Nghỉ trưa  

 

14h00 - 15h00
Làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Hà Nội
Cả đoàn ĐGN
Phòng họp A
15h00 - 16h10
Bế mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN Trường Đại học Hà Nội
Cả đoàn ĐGN; TTKĐCLGD; Tr.ĐH Hà Nội;
& Khách mời
P.902C
16h10 - 16h20
Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Hà Nội
GĐ TT KĐCLGD, Trưởng đoàn ĐGN,
Hiệu trưởng
Tr. ĐH Hà Nội
P.902C
16h20 - 16h30
Chụp ảnh lưu niệm
TT KĐCLGD, Đoàn ĐGN,
Tr. ĐH Hà Nội
P.902C