logo
EN
VN

Về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2019-2020 đối với các lớp chính quy học cùng lúc hai chương trình (CN2)- Khoa Tiếng Anh

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định mức thu học phí các hệ chính quy đại học, sau đại học, văn bằng 2 (VB2), học cùng lúc hai chương trình(CN2) áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Hà Nội, Nhà trường thông báo thu học phí kỳ 1, năm học 2019-2020 của các lớp ngành 2 Khoa tiếng Anh khóa 2016,2017,2018,2019 như sau:

1. Mức thu:

Khóa

Các môn học trong kỳ 1

Số tiết học

Tổng số tiền (đ)

2016

1. Thực hành dịch 3

150

2.700.000

2. Chuyên đề dịch

75

1.350.000

Tổngcộng

225

4.050.000

2017

1. Lý thuyết dịch

30

540.000

2. Thực hành dịch

150

2.700.000

3. văn hóa văn minh

45

810.000

4. Ngữ pháp 1

45

810.000

5. Ngữ pháp 2

45

810.000

Tổng cộng

315

5.670.000

2018

480.000 VNĐ/ 1 tín chỉ

2019

480.000 VNĐ/ 1 tín chỉ

2. Thời gian và địa điểm nộp:
Từ ngày 09/09/2019 đến16:00 ngày 16/09/2019 tại Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng 106 nhà A)
Chi tiết xem tại đây.