logo
EN
VN

Thu học phí kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp ngành 2 Tiếng Hàn khóa 2016, 2017, 2018, 2019

Kính gửi : Khoa tiếng Hàn
Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020 của Trường Đại học Hà Nội;
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 1, năm học 2019-2020 của các lớp ngành 2, Khoa tiếng Hàn như sau:

1. MỨC THU CÁC MÔN:

Khóa

Các môn học trong kỳ 2

Số tiết học

Tổng số tiền (VNĐ)

Ghi chú

20161. Thực hành dịch 2

150

2.400.0002. Thư tín thương mại

45

720.0003. Ngữ pháp 2

45

720.000Tổng cộng:

240

3.840.000

2017

480.000 VNĐ/ 1 tín chỉ

2018

480.000 VNĐ/ 1 tín chỉ

2019

480.000 VNĐ/ 1 tín chỉ

2. THỜI HẠN NỘP:
Từ ngày 09/09/2019 đến hết ngày 16/09/2019
Chi tiết xem tại đây.