logo
EN
VN

Về việc nộp tiền ở nội trú năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-ĐHHN ngày 24 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Quy định quản lý sinh viên nội trú của Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-ĐHHN ngày 16 tháng 7 năm 2019 về mức thu tiền ở Ký túc xá áp dụng từ năm học 2019-2020.
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo về việc thu tiền ở nội trú năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG
1. Sinh viên năm 2, 3, 4 đã đăng ký ở Ký túc xá sẽ ký hợp đồng và nộp tiền ở nội trú năm học 2019-2020 chậm nhất đến 17h00 ngày 08/08/2019.
2. Sinh viên năm 1 có nhu cầu ở nội trú sẽ đăng ký ở, ký hợp đồng và nộp tiền ở từ ngày 10/8/2019 đến 17h00 ngày 28/8/2019 (hoặc đến khi hết chỗ).
3. Sinh viên đã ra trường hoặc sinh viên các trường khác có nhu cầu ở Ký túc xá đăng ký, ký hợp đồng và nộp tiền ở từ ngày 30/8/2019 nếu Nhà trường còn chỗ.
II. MỨC THU TIỀN NỘI TRÚ
Mức thu tiền nội trú áp dụng theo Quy định số 1583/QĐ-ĐHHN ngày 16 tháng 7 năm 2019 về mưc thu tiền ở Ký túc xá áp dụng từ năm học 2019-2020.
Chi tiết xem tại đây.