logo
EN
VN

Kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh (Dạng thức ĐANNQG 2020) thi ngày 29.8.2015 tại Trường ĐH Hà Nội

Trường ĐH Hà Nội công bố kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh (Dạng thức  ĐANNQG2020) thi ngày 29.8.2015 tại Trường như sau:

1. Danh sách cấp chứng chỉ (pdf).

2. Kết quả thi (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Kết quả thi B1 (SĐH), kỳ thi ngày 22.8.2015 và 29.8.2015

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi B1 tiếng Pháp, kỳ thi ngày 22/8/2015; kết quả thi B1 các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, kỳ thi ngày 29/8/2015 tại Trường Đại học Hà Nội cụ thể như sau:
1. Kỳ thi B1 tiếng Pháp: thi ngày 22/8/2015
- Kết quả thi: (PDF)
- Danh sách cấp chứng chỉ: (PDF)

2. Kỳ thi B1 tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung: thi ngày 29/8/2015
- Kết quả thi: tiếng Anh (PDF), tiếng Pháp (PDF), tiếng Trung (PDF).
- Danh sách cấp chứng chỉ: tiếng Anh (PDF), tiếng Pháp (PDF), tiếng Trung (PDF).

[Nguồn: Phòng Đào tạo]
 

Thông báo về việc thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh (Đề án 2020), kỳ thi ngày 26.09.2015

Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)/Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, dạng thức Đề án 2020 (không dành cho đối tượng Nghiên cứu sinh và Sau đại học), vào ngày 26 tháng 9 năm 2015. Chi tiết thông báo xin xem tại đây (PDF).

Thông báo về việc thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, cấp độ B1, B2 theo CEFR (dành cho Sau đại học và Nghiên cứu sinh), thi ngày 31.10.2015

Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, cấp độ B1, B2 theo khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), dạng thức Sau đại học, thi ngày 31 tháng 10 năm 2015. Chi tiết thông báo xin xem tại đây (PDF).

[Nguồn Phòng Đào tạo]