logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Về việc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ các cấp năm 2021

Kính gửi các đơn vị trong toàn Trường,

Phòng Quản lý Khoa học xin trân trọng gửi các đơn vị Thông báo số 452/TB-ĐHHN ngày 18 tháng 3 năm 2020 về việc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ các cấp năm 2021.I. NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ NĂM 2021

1. Quan điểm và mục tiêu

Xin vui lòng xem file đính kèm.

2. Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ được xem xét ưu tiên theo thứ tự sau

a) Có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong hệ thống ISI, Scopus;

b) Có kết quả đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả nghiên cứu có cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn;

c) Có kết quả, sản phẩm được áp dụng để giải quyết các vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo, áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên tốt nghiệp;

d) Có đối ứng kinh phí từ đơn vị, doanh nghiệp phục vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao.

3. Thời hạn đăng ký đề xuất

Các đơn vị, cá nhân xây dựng Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ theo mẫu Phụ lục 1 và gửi về Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 15/4/2020.

II. NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ

1. Đề tài KH&CN cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên (CBGV) và sinh viên

1.1 Đề tài KH&CN cấp cơ sở của CBGV

a) CBGV xây dựng thuyết minh đăng ký đề tài, điền đầy đủ các trường dữ liệu của Mẫu thuyết minh tại địa chỉ qlkh.hanu.vn (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2).

b) CBGV đăng ký tại địa chỉ qlkh.hanu.vn bằng tài khoản cá nhân đã được cấp trước ngày 30/4/2020.

c) Thời gian thực hiện: Tối đa 24 tháng kể từ khi được duyệt (chỉ tính giờ NCKH cho 01 năm học theo kết quả thông qua của Hội đồng nghiệm thu).

1.2 Đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên

a) Giảng viên hướng dẫn đăng ký tại địa chỉ qlkh.hanu.vn bằng tài khoản cá nhân đã được cấp, chú thích “đề tài KH&CN của sinh viên” trước ngày 30/4/2020.

b) Thời gian thực hiện: Kể từ khi được duyệt đến ngày 31/3/2021.

1.3 Thời hạn phê duyệt của Hội đồng khoa học cấp đơn vị (khoa/bộ môn):

Hội đồng khoa học cấp đơn vị (khoa/bộ môn) phê duyệt các đề tài đăng ký của đơn vị mình tại địa chỉ qlkh.hanu.vn trước ngày 15/5/2020.

1.4 Lưu ý:

Trợ lý khoa học các đơn vị lập danh sách cán bộ giảng viên hết thời gian tập sự chưa có tài khoản tại địa chỉ qlkh.hanu.vn gửi về Phòng Quản lý Khoa học để được hỗ trợ cấp tài khoản.

2. Hội nghị, hội thảo khoa học các cấp

Các đơn vị rà soát, đăng ký kế hoạch chi tiết tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp của CBGV và sinh viên từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2021 theo mẫu Phụ lục 3 và gửi về Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 15/5/2020 (không gồm các hoạt động khoa học đã được duyệt theo Quyết định số 2272/QĐ-ĐHHN ngày 09/9/2019).

III. ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN CÁC ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ

Phòng Quản lý Khoa học (email hoặc tác nghiệp)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Điện thoại: 0243.5530.728
Người phụ trách: Các chuyên viên của Phòng
Đơn vị phối hợp quản lý địa chỉ qlkh.hanu.vn: Trung tâm Công nghệ thông tin
Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông báo này. xem chi tiết tại đây

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Trào