logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Về việc tổ chức đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Hà Nội năm 2020”

Kính gửi các đơn vị trong toàn Trường,

Phòng Quản lý Khoa học xin trân trọng gửi các đơn vị Thông báo số 348/TB-ĐHHN ngày 03 tháng 3 năm 2020 về việc tổ chức đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Hà Nội năm 2020”.

Để công tác xét chọn, đánh giá đảm bảo chất lượng, đúng quy định, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thông báo cho sinh viên đăng ký đề tài theo hướng dẫn sau:I. NHÓM NGÀNH

1. Khoa học Xã hội: Tâm lý học; Kinh tế và kinh doanh; Khoa học giáo dục; Xã hội học; Pháp luật; Khoa học chính trị; Địa lý kinh tế và xã hội; Thông tin đại chúng và truyền thông; Khoa học xã hội khác.

2. Khoa học Nhân văn: Lịch sử và khảo cổ học; Ngôn ngữ học và văn học; Triết học; đạo đức học và tôn giáo; Nghệ thuật; Khoa học nhân văn khác.

3. Khoa học Tự nhiên: Toán học và thống kê; Khoa học máy tính và thông tin; Vật lý; Hoá học; Khoa học trái đất và môi trường; Sinh học; Khoa học tự nhiên khác.

II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ XÉT GIẢI THƯỞNG

1. Những quy định chung:

Thể lệ Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Hà Nội năm 2020”; hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài/công trình và các biểu mẫu xét giải thưởng (xem phần Phụ lục đính kèm).

Đề tài/công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Được hội đồng khoa học cấp đơn vị đánh giá xếp loại xuất sắc;
Có tính mới, tính sáng tạo; có giá trị khoa học và thực tiễn;
Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học;
Không phải là Luận văn, đồ án tốt nghiệp của sinh viên;
Chưa được trao bất kỳ một giải thưởng nào khác tại thời điểm nộp hồ sơ;
Tổng số sinh viên tham gia thực hiện 01 đề tài tối đa không quá 05 người, trong đó phải xác định rõ 01 sinh viên chịu trách nhiệm chính;
Mỗi đề tài chỉ có 01 giảng viên hướng dẫn thực hiện;
Công trình nếu viết bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng tiếng dân tộc ít người thì phải dịch ra tiếng Việt.
Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Nhà trường sẽ đánh giá, nhận xét và cho điểm các công trình tham gia xét Giải thưởng theo Quy định hiện hành.

2. Đánh giá và xét chọn:

Các đơn vị gửi hồ sơ dự thi theo các biểu mẫu đính kèm và sản phẩm đề tài/công trình (đáp ứng yêu cầu như Mục 1 trong “Quy trình đánh giá và xét giải thưởng”) tới Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 08/6/2020.
Hội đồng họp xét chọn Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Hà Nội năm 2020” cấp Trường và chọn những công trình đạt kết quả tốt nhất đề nghị Bộ GD&ĐT xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ: trước ngày 20/6/2020.
Ra quyết định khen thưởng các giải thưởng theo định mức tại quy định mới về hoạt động KH&CN và đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN Trường Đại học Hà Nội (gọi tắt là Quy định 1599) ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-ĐHHN ngày 25/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội
Thanh lý hợp đồng và quyết toán đề tài đạt kết quả thông qua biên bản họp của Hội đồng đánh giá, thẩm định theo Quy định 1599.
Lưu ý:

Công trình đề nghị Bộ GD&ĐT xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ chỉ dành cho các sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba (tính đến thời điểm đăng ký xét Giải thưởng);

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Phòng Quản lý Khoa học không xem xét những công trình sao chép nguyên văn một phần hay nhiều phần của một tác phẩm đã công bố; sao chép cả nội dung và bố cục của một hay nhiều tác phẩm đã công bố; dịch một phần hay nhiều phần của một tác phẩm đã công bố và sao chép y nguyên các đoạn dịch này vào công trình của mình.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học (Điện thoại: 043.5530.728, Nội bộ: 1215; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

* Thông báo này thay cho bản in. Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm