logo
EN
VN

Trường Đại học Hà Nội ra QĐ số 1288/QĐ-ĐHHN quy định về hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày 3 tháng 9 năm 2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 1288/QĐ-ĐHHN ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hà Nội. Nội dung Quy định bao gồm: quy định về mức thời gian nghiên cứu khoa học và Quy định về tổ chức thực hiện quy định trên.

Quyết định này áp dụng cho tất cả cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, cán bộ quản lý, chuyên viên trong toàn Trường kể từ ngày ban hành. Mọi văn bản trước đây trái với Quyết định này đều không có giá trị.

(Xem chi tiết nội dung tại đây).