logo
EN
VN

Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 29 tháng 03 năm 2010, Bộ GD&ĐT ra Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GD&ĐT.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2010 và thay thế Quyết định số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

(Xem chi tiết nội dung tại đây)