logo
EN
VN

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành Công nghệ Thông tin

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân công nghệ thông tin có đủ kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, đáp ứng được các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Xem thêm...

Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Hà Nội

Ngày 06/1/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 42/QĐ-ĐHHN về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Hà Nội.

Xem Quy chế đào tạo tiến sĩ tại đây [pdf].

Quy chế đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Hà Nội

Ngày 06/1/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 43/QĐ-ĐHHN về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Hà Nội.

Xem  Quy chế đào tạo thạc sĩ tại đây [pdf].

Chuyên mục phụ