logo
EN
VN

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có:
-    Phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập và hòa đồng với tập thể; yêu nước và tự hào dân tộc; có khả năng làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài.
-    Kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa học quản lí, quản trị kinh doanh, kinh doanh du lịch (văn hóa du lịch, địa lí du lịch, kinh tế du lịch, quản trị doanh nghiệp du lịch...) cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kinh doanh du lịch như quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, quản trị sự kiện...  
-    Khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị dịch vụ khác; tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các chính sách tại các cơ quan quản lí nhà nước về du lịch;
-    Khả năng thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong du lịch, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về du lịch;
-    Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Xem thêm...

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành Công nghệ Thông tin

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân công nghệ thông tin có đủ kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, đáp ứng được các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Xem thêm...

Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Hà Nội

Ngày 06/1/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 42/QĐ-ĐHHN về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Hà Nội.

Xem Quy chế đào tạo tiến sĩ tại đây [pdf].

Quy chế đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Hà Nội

Ngày 06/1/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 43/QĐ-ĐHHN về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Hà Nội.

Xem  Quy chế đào tạo thạc sĩ tại đây [pdf].

Chuyên mục phụ