logo
EN
VN

Giới thiệu các chương trình học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội

Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Hà Nội, sinh viên có nhiều cơ hội để nhận các chương trình học bổng khác nhau. Hàng trăm suất học bổng được trao cho sinh viên mỗi năm, cụ thể như sau:

Xem thêm...

Thông báo tuyển nhân sự

Ngày 01/09/2017, Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội đã ký ban hành Thông báo số 1939/TB-ĐHHN về việc tuyển nhân sự.

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và theo đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch, Khoa tiếng Hàn Quốc, Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha, Khoa tiếng Nhật, Khoa tiếng Italia, Khoa tiếng Đức, Khoa Đào tạo Đại cương, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Trường Đại học Hà Nội thông báo:

A. Các đơn vị và số lượng cần tuyển: 33 người, gồm:

I. Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch: giảng viên, số lượng: 12 người

1. Bộ môn Marketing: 03 giảng viên

2. Bộ môn Kế toán: 02 giảng viên

3. Bộ môn Du lịch: 04 giảng viên

4. Bộ môn Tài chính: 02 giảng viên

5. Bộ môn Quản trị: 01 giảng viên

II. Khoa tiếng Hàn Quốc: giảng viên, số lượng 06 người

III. Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha: giảng viên, số lượng 02 người

IV. Khoa tiếng Nhật: giảng viên, số lượng 04 người

V. Khoa tiếng Italia: giảng viên, số lượng 02 người

VI. Khoa tiếng Đức: giảng viên, số lượng 01 người; chuyên viên, số lượng 01 người

VII. Khoa Đào tạo Đại cương: giảng viên, số lượng 04 người

VIII. Phòng Thanh tra – Pháp chế: chuyên viên, số lượng 03 người

B. Tiêu chuẩn đối với từng đối tượng tuyển

I. Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch

1. Số lượng: 12 người (theo từng ngành đã nêu tại mục I, phần A.)

2. Yêu cầu chung về chuyên môn:

- Có học vị thạc sĩ trở lên (đúng chuyên ngành/ngành cần tuyển);

- Có khả năng giảng dạy các chuyên ngành/ngành cần tuyển bằng tiếng Anh (năng lực tiếng Anh đạt trình độ từ C1 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp;

- Ưu tiên các ứng viên có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy; cựu sinh viên Trường ĐH Hà Nội;

- Các yêu cầu cụ thể (sẽ được thông báo trước khi sát hạch, kiểm tra chuyên môn);

- Trình độ ngoại ngữ thứ hai (không phải là tiếng Anh): từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phải trải qua sát hạch trong thực tế giảng dạy.

II. Giảng viên Khoa tiếng Hàn Quốc

1. Số lượng: 06 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp đại học loại Giỏi, Xuất sắc; các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; cựu sinh viên Trường ĐH Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ thứ hai (không phải tiếng Hàn): từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phải trải qua sát hạch trong thực tế giảng dạy.

III. Giảng viên Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha

1. Số lượng: 02 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp đại học loại Giỏi, Xuất sắc; các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; cựu sinh viên Trường ĐH Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ thứ hai (không phải tiếng Bồ Đào Nha): từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phải trải qua sát hạch trong thực tế giảng dạy.

IV. Giảng viên Khoa tiếng Nhật

1. Số lượng: 04 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- 02 giảng viên yêu cầu tốt nghiệp tiếng Nhật chuyên ngành Thương mại hoặc Kinh tế, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- 02 giảng viên yêu cầu tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Nhật, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp đại học loại Giỏi, Xuất sắc; các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; cựu sinh viên Trường ĐH Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ thứ hai (không phải tiếng Nhật): từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phải trải qua sát hạch trong thực tế giảng dạy.

V. Giảng viên Khoa tiếng Italia

1. Số lượng: 02 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Italia, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp đại học loại Giỏi, Xuất sắc; các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; cựu sinh viên Trường ĐH Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ thứ hai (không phải tiếng Italia): từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phải trải qua sát hạch trong thực tế giảng dạy.

VI. Giảng viên Khoa tiếng Đức

1. Số lượng: 01 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Đức, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp đại học loại Giỏi, Xuất sắc; các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; cựu sinh viên Trường ĐH Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ thứ hai (không phải tiếng Đức): từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phải trải qua sát hạch trong thực tế giảng dạy.

VII. Giảng viên Khoa Đào tạo Đại cương

1. Số lượng: 04 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp đại học loại Giỏi, Xuất sắc; các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; cựu sinh viên Trường ĐH Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ thứ hai (không phải tiếng Anh): từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phải trải qua sát hạch trong thực tế giảng dạy.

VIII. Chuyên viên Phòng Thanh tra – Pháp chế

1. Số lượng: 03 người, trong đó 01 chuyên viên thực hiện công tác pháp chế, 02 chuyên viên thực hiện công tác thanh tra

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành luật (đối với chuyên viên pháp chế); ngành hành chính - chuyên ngành thanh tra (đối với chuyên viên làm công tác thanh tra) hoặc các chuyên ngành có liên quan; có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thực tế; các ứng viên tốt nghiệp đại học loại Giỏi, Xuất sắc; cựu sinh viên Trường ĐH Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ: từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phải trải qua sát hạch thực tế.

IX. Chuyên viên (Trợ lý hành chính) Khoa tiếng Đức

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Đức;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, trung thực, có khả năng giao tiếp tốt với giảng viên và sinh viên;

- Ưu tiên: các ứng viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý hành chính; cựu sinh viên Trường ĐH Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ thứ hai (không phải tiếng Đức): từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phải trải qua sát hạch trong thực tế.

C. Yêu cầu về nhân thân, tuổi đời, sức khỏe

- Về nhân thân: Khai rõ ràng quá trình học tập, công tác (trong Sơ yếu lý lịch, trong CV). Không vi phạm pháp luật trong thời gian hiện tại.

- Tuổi đời: Không quá 35 tuối đối với người có bằng thạc sĩ, không quá 45 tuổi đối với người có bằng tiến sĩ;

- Sức khỏe: ứng viên phải cam kết đảm bảo sức khỏe để làm việc.

D. Hồ sơ:

Một túi hồ sơ gồm:

1. Đơn xin việc: Cá nhân tự viết tay, không đánh máy, không điền vào bản in sẵn, không nhờ người khác viết hộ. (Không nhận đơn do người khác viết hộ).

2. Lý lịch: Cá nhân tự khai theo mẫu (bán sẵn), có dán ảnh 4x6.

Yêu cầu: Khai rõ ràng, chi tiết theo từng mục, có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương, không quá 6 tháng đến thời điểm nộp hồ sơ.

Lưu ý: Không thu nhận bản lý lịch công chứng. Lý lịch phải do chính ứng viên viết, có đủ ngày tháng năm tại phần khai và phần chứng nhận của cơ quan đơn vị hoặc chính quyền địa phương.

3. Một bản CV (tiếng Việt): Ứng viên tự khai về quá trình làm việc của bản thân theo từng thời gian (kể từ khi tốt nghiệp), kinh nghiệm, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sở thích của cá nhân, thâm niên công tác,….

Lưu ý: Khai từ thời điểm hiện tại (từ tháng 8/2017 trở về trước).

CV có chữ ký của người khai (không cần xác nhận). CV được đánh máy.

5. Bản sao công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ.

6. Bản sao giấy khai sinh. (có công chứng)

7. Giấy khám sức khỏe (bản gốc, do Bệnh viện đa khoa thực hiện, còn hạn trong 06 tháng).

8. 02 ảnh (4x6) để trong phong bì, ghi rõ họ tên ở bên ngoài bì.

Ghi chú:

- Trên túi hồ sơ cần ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, thư điện tử (nếu có).

- Liệt kê theo thứ tự toàn bộ các giấy tờ (trong túi hồ sơ).

E. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thông tin tuyển dụng được đăng trên mạng Tác nghiệp và trên trang mạng chính thức của Trường Đại học Hà Nội kể từ ngày 01/9/2017.

- Ngày nhận hồ sơ: sau 05 (năm) ngày kể từ ngày đăng thông tin tuyển dụng;

Nhận trong giờ hành chính (từ 08:30 đến 11:00; từ 14:00 đến 16:30) từ ngày 11/9 đến ngày 13/9/2017.

- Nơi nhận: Phòng Tổ chức cán bộ, P.214, 216, tầng 2, Nhà A. Trường Đại học Hà Nội, Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Cá nhân tự nộp hồ sơ (không nhờ người nộp thay, không gửi qua đường bưu điện).

G. Phương thức tuyển: Xét tuyển (kết hợp sát hạch, kiểm tra chuyên môn, khả năng đáp ứng công việc)

1. Sơ tuyển hồ sơ (bước 1).

2. Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị trực tiếp sử dụng lao động tiến hành phỏng vấn, sát hạch, kiểm tra chuyên môn (bước 2).

3. Hội đồng Tuyển dụng của Trường xét duyệt kết quả bước 2, mời ký hợp đồng thử việc đối với các ứng viên (theo thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp phù hợp với số lượng cần tuyển) (bước 3).

4. Hết thời gian thử việc, căn cứ nhận xét, đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng lao động, Hội đồng Tuyển dụng của Nhà trường xem xét kết quả và quyết định tuyển hoặc không tuyển (bước 4).

5. Căn cứ quyết định của Hội đồng Tuyển dụng, Nhà trường sẽ ký hợp đồng 12 tháng lần thứ nhất đối với các ứng viên đạt yêu cầu (được đảm bảo các chế độ theo quy định của Nhà nước và của Trường Đại học Hà Nội theo Quy chế chi tiêu nội bộ).

Ứng viên đã ký hợp đồng có thời hạn 12 tháng lần thứ nhất mà không đáp ứng yêu cầu công tác, sẽ bị dừng hợp đồng trước hạn.

Ứng viên hoàn thành nhiệm vụ, được đơn vị nhận xét tốt, được Nhà trường ký hợp đồng tiếp tục theo quy định hiện hành.

* Ghi chú: Mọi thông tin chi tiết có thể tham khảo tại Phòng Tổ chức cán bộ.

Học bổng du học tại Venice dành cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội

Các bạn có muốn tận mắt ngắm nhìn khung cảnh nên thơ như tranh vẽ của Venice- nơi được mệnh danh là thành phố của tình yêu? Bạn có muốn một lần được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cổ kính và thơ mộng, hay ngồi trên chiếc thuyền gỗ mộc gondola len lỏi trên dòng kênh xanh? Đặc biệt, bạn có muốn được dành 5 tháng trong đời sinh viên của mình để trải nghiệm học tại một ngôi trường của Ý, với những bạn bè sinh viên Quốc tế (mà trong đó chắc chắn sẽ có ít nhất một anh chàng Ý đẹp trai mắt biếc tóc xoăn?).

Xem thêm...

Học bổng của các tổ chức, dự án, doanh nghiệp dành cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội

Ngoài nguồn học bổng trích từ quỹ học bổng của Nhà trường, hằng năm, các doanh nghiệp, nhà tài trợ trong và ngoài nước cũng như các dự án quốc tế trao gần 300 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, sinh viên có thành tích học tập tốt nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em.

Xem thêm...

Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ ERASMUS+ tại trường Đại học Pavia - Italia (năm học 2016-2017)

Trong khuôn khổ Dự án trao đổi học thuật quốc tế Erasmus+ của Liên minh Châu Âu (Erasmus+ International Credit Mobility) giữa Trường Đại học Hà Nội (Việt Nam) và Trường Đại học Pavia (Italia), học bổng trao đổi sinh viên được trao cho các ứng viên là sinh viên của Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Khoa Quốc tế học và Khoa Công nghệ thông tin đi học tại Pavia 6 tháng trong giai đoạn từ 1/9/2016 đến 31/7/2017.

1. Tiêu chí tuyển chọn và yêu cầu đối với các ứng viên
Sinh viên năm thứ ba (có thể hiểu là năm thứ hai chuyên ngành) của các Khoa Quản trị Kinh doanh Du lịch, Khoa Quốc tế học và Khoa Công nghệ thông tin có điểm trung bình các môn chuyên ngành từ 7.5 trở lên, trình độ tiếng Anh tương đương B2 (CEFR) trở lên, ưu tiên (không bắt buộc) sinh viên có thêm trình độ tiếng Italia tương đương A2 (CEFR).
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem Mục 3 trong tài liệu đính kèm.

2. Quy trình tuyển chọn (gồm 2 vòng)

- Vòng 1: Hội đồng tuyển chọn của Trường ĐH Hà Nội tiến hành sơ tuyển và chọn ra 12 sinh viên đủ điều kiện có điểm xét tuyển cao nhất; Sau đó 12 sinh viên này sẽ cần làm các thủ tục online cho Vòng 2 theo yêu cầu của Hội đồng tuyển chọn trường Đại học Pavia
- Vòng 2: Hội đồng tuyển chọn của Trường Đại học Pavia sẽ thẩm định xem xét hồ sơ và chọn 6 sinh viên trúng tuyển học bổng chương trình.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem Mục 7 trong tài liệu đính kèm.

3. Hồ sơ

- Theo yêu cầu tại Mục 6 trong tài liệu đính kèm.

4. Tiếp nhận hồ sơ

- Hồ sơ của các ứng viên xin vui lòng gửi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trong thời gian từ ngày 4/12/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

5. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên trúng tuyển học bổng:
* Quyền lợi:
• Được hưởng hỗ trợ 850 Euro/tháng và vé máy bay (tối đa 1100 Euro 2 chiều)
• Kết quả học tập được công nhận theo quy định của Nhà trường đối với sinh viên tham gia chương trình trao đổi theo hợp tác song phương giữa trường Đại học Hà Nội và các trường Đại học Italia
* Nghĩa vụ
• Cần hoàn thành ít nhất 25 CFU trên tổng số 30 CFU trong chương trình học và đạt điểm trung bình 25/30 trở lên. Chi tiết chương trình đào tạo liên hệ với Trung tâm Ngôn ngữ văn hóa Italia và Phát triển hợp tác – Phòng 305 nhà A Trường Đại học Hà Nội, Tel :0916503086; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Hoàn thành học phí chính quy tại trường Đại học Hà Nội và các lệ phí theo quy định của Nhà trường đối với sinh viên tham gia chương trình trao đổi theo hợp tác song phương giữa trường Đại học Hà Nội và các trường Đại học Italia
• Đối với sinh viên trúng tuyển chưa có chứng chỉ trình độ tiếng Italia tương đương A2 (CEFR) do trường Đại học Hà Nội hoặc các trường Đại học Italia cấp, cần theo học và hoàn thành khóa học tiếng Italia 200 tiết do Trung tâm Ngôn ngữ văn hóa Italia và Phát triển hợp tác – Trường Đại học Hà Nội tổ chức giảng dạy.

---
Xem bản tiếng Anh tại đây [doc].