logo
EN
VN

Tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ

Hướng dẫn:

- Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin: Số vào sổ, số hiệu, và ngày cấp (Ngày hoặc tháng nhỏ hơn 10, nhập thêm số 0 ở trước)
   Ví dụ: Số vào sổ: 12334, số hiệu: 123456, ngày cấp: 05/05/2015

- Bước 2: Bấm vào nút Tìm kiếm để hoàn thành

Số vào sổ: *
Số hiệu:
* Ngày cấp: *
Bắt buộc nhập dữ liệu tìm kiếm với các trường có dấu *