logo
EN
VN

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha hệ cử nhân chính quy

Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Tây Ban Nha có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn sử dụng tiếng Tây Ban Nha, đáp ứng được những yêu cầu kinh tế-xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể
-    Về kiến thức: Hoàn thành khoá học, sinh viên được cung cấp đầy đủ kiến thức về ngôn ngữ Tây Ban Nha để có thể đảm nhiệm công tác giảng dạy, dịch thuật nói chung, và đạt trình độ cao cấp về tiếng Tây Ban Nha.
-    Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sau 4 năm học và một kỳ thực tập tại các cơ quan tổ chức có sử dụng tiếng Tây Ban Nha, sinh viên sẽ có kỹ năng tốt và có thái độ nghề nghiệp đúng đắn.
-    Về khả năng công tác: Sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc như biên-phiên dịch, thư ký dự án, trợ lý, hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour, du lịch, giảng dạy tiếng Tây Ban Nha, v.v.. tại các cơ quan như:
    Sứ quán các nước nói tiếng Tây Ban Nha;
    Sứ quán Việt Nam tại các nước nói tiếng Tây Ban Nha;
    Các tổ chức phi chính phủ có sử dụng tiếng Tây Ban Nha (ONG);
    Các công ty nước ngoài sử dụng tiếng Tây Ban Nha có trụ sở tại Việt Nam;
    Các cơ quan hợp tác quốc tế của các bộ, vụ, viện: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Châu Mỹ thuộc Bộ Công thương, v.v..);
    Các dự án hỗ trợ của Tây Ban Nha và các nước nói tiếng Tây Ban Nha như Mexico, Chile, Argentina, Panama, Cuba và Venezuela;
    Các trường đại học Việt Nam;
    Các công ty du lịch.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 195 đvht, chưa kể các môn Giáo dục thể chất (05 đvht) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).

4. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Thực hiện theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 06 năm 2006 và Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

6. Thang điểm sử dụng để đánh giá kết quả học tập: Thang điểm 10 (từ 0 đến 10).

7. Nội dung chương trình
7.1. Kiến thức giáo dục đại cương
7.1.1. Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
    Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin    7,5 đvht
    Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam    4,5 đvht
    Tư tưởng Hồ Chí Minh    03 đvht
7.1.2. Khoa học xã hội
-    Bắt buộc:
    Dẫn luận ngôn ngữ học    03 đvht
    Phương pháp nghiên cứu khoa học    02 đvht
-    Tự chọn: Không
7.1.3. Nhân văn - Nghệ thuật
-    Bắt buộc:
    Cơ sở văn hoá Việt Nam    03 đvht
    Tiếng Việt    03 đvht
-    Tự chọn: Không
7.1.4. Ngoại ngữ
    Ngoại ngữ 2:    20 đvht
7.1.5. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường
-    Bắt buộc:
    Tin học cở sở    04 đvht
-    Tự chọn: Không
7.1.6. Giáo dục thể chất: 05 đvht.
7.1.7. Giáo dục Quốc phòng: 165 tiết.
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
7.2.1. Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành)
-    Kiến thức tiếng (72 đvht) bao gồm các học phần sau:
    Kỹ năng tiếng 1: 12 đvht (240 tiết)
    Kỹ năng tiếng 2: 20 đvht (400 tiết)
    Kỹ năng tiếng 3: 20 đvht (400 tiết)
    Kỹ năng tiếng 4: 20 đvht (400 tiết)
7.2.2. Kiến thức ngành chính (ngành thứ nhất)
7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành chính
-    Kiến thức văn hoá – văn học (09 đvht) bao gồm:
    Đất nước và văn hoá các nước nói tiếng Tây Ban Nha    03 đvht
    Văn học các nước nói tiếng Tây Ban Nha     06 đvht
-    Kiến thức ngôn ngữ (12 đvht) bao gồm các học phần sau:
    Ngữ âm – Âm vị học    03 đvht
    Từ vựng học    03 đvht
    Ngữ pháp 1    03 đvht
    Ngữ pháp 2    03 đvht
-    Môn chuyên đề:    05 đvht
-    Môn hướng nghiệp:    05 đvht
-    Luận văn tốt nghiệp hoặc thi cuối khoá    10 đvht
7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành chính
-    Bắt buộc: Kiến thức chuyên ngành (34 đvht) bao gồm các học phần sau:
    Lý thuyết dịch    02 đvht
    Thực hành dịch 1    10 đvht
    Thực hành dịch 2    10 đvht
    Thực hành dịch 3    10 đvht
    Kiến tập dịch    02 đvht
-    Tự chọn: Không
7.2.3. Kiến thức ngành thứ hai (tùy chọn, được chọn dưới dạng ngành phụ hoặc ngành chính thứ hai).
-    Bắt buộc: Không
-    Tự chọn: Không
7.2.4. Kiến thức bổ trợ tự do (tùy chọn): Không
7.2.5. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (chỉ bắt buộc đối với các chương trình đào tạo giáo viên phổ thông và giáo viên dạy nghề).
-    Bắt buộc: Không
-    Tự chọn: Không
7.2.6. Thực tập tốt nghiệp và làm luận văn (hoặc thi tốt nghiệp)
Thực hiện theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 2006 và Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.