logo
EN
VN

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Đức hệ cử nhân chính quy

Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Đức
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình giáo dục đại học ngành tiếng Đức trước hết phải nhằm đạt được các mục tiêu đã được quy định tại điều 35 Luật giáo dục, cụ thể là đào tạo cử nhân ngành tiếng Đức (theo định hướng nghiệp vụ phiên dịch) có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình giáo dục đại học ngành tiếng Đức hệ phiên dịch giúp sinh viên nắm vững những kiến thức tương đối sâu và rộng về tiếng Đức, sử dụng tiếng Đức một cách thành thạo (các kỹ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết), có trình độ nghiệp vụ vững vàng (phiên dịch, biên dịch trong các lĩnh vực kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội), bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học (lý thuyết ngôn ngữ, lý thuyết dịch, văn hoá-văn học) và có những kiến thức nền cần thiết cho nghề nghiệp (văn hoá-văn minh của các nước nói tiếng Đức).

Cử nhân tiếng Đức phải có khả năng vận dụng những kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ đã học vào những hoạt động biên dịch, phiên dịch, nghiên cứu ngôn ngữ cũng như có khả năng hành nghề trong một số hoạt động dịch vụ khác như hướng dẫn du lịch, khách sạn, bảo tàng...

2. Thời gian đào tạo: 04 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 201 đvht , chưa kể phần nội dung về giáo dục thể chất (05 đvht) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).

4. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm: Thang điểm 10 (từ 0 đến 10 điểm).

7. Nội dung chương trình
7.1. Kiến thức giáo dục đại cương
7.1.1. Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh:
    Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin    7,5 đvht
    Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam    4,5 đvht
    Tư tưởng Hồ Chí Minh    03 đvht
7.1.2. Khoa học xã hội
-    Bắt buộc:
    Dẫn luận ngôn ngữ học    03 đvht
    Phương pháp nghiên cứu khoa học    02 đvht
-    Tự chọn: Không
7.1.3. Nhân văn - Nghệ thuật
-    Bắt buộc:
    Cơ sở văn hoá Việt Nam    03 đvht
    Tiếng Việt    03 đvht
-    Tự chọn: Không
7.1.4 . Ngoại ngữ
    Ngoại ngữ 2    20 đvht
7.1.5. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường
-    Bắt buộc:
    Tin học cở sở    04 đvht
-    Tự chọn: Không
7.1.6. Giáo dục thể chất: 05 đvht.
7.1.7. Giáo dục quốc phòng: 165 tiết.
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
7.2.1. Kiến thức cơ sở
-    Kiến thức tiếng (72 đvht) bao gồm các học phần sau:
    Kỹ năng tiếng 1    12 đvht
    Kỹ năng tiếng 2    20 đvht
    Kỹ năng tiếng 3    20 đvht
    Kỹ năng tiếng 4    20 đvht
 
7.2.2. Kiến thức ngành chính
7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành chính
-    Kiến thức văn hoá – văn học (09 đvht) bao gồm:
    Đất nước và văn hoá Đức, Áo, Thụy Sỹ    03 đvht
    Văn học Đức    06 đvht
-    Kiến thức ngôn ngữ (12 đvht) bao gồm các học phần sau:
    Ngữ âm - Âm vị học    03 đvht
    Từ vựng học    03 đvht
    Ngữ pháp 1    03 đvht
    Ngữ pháp 2    03 đvht
-    Môn chuyên đề
    Ngữ dụng học    05 đvht
-    Môn hướng nghiệp
    Dịch kinh tế/Dịch ngoại giao    05 đvht
-    Luận văn tốt nghiệp hoặc thi cuối khoá: 14 đvht
7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành chính
-    Bắt buộc:
-    Kiến thức chuyên ngành (34 đvht) bao gồm các học phần sau:
    Lý thuyết dịch    02 đvht
    Thực hành dịch 1    10 đvht
    Thực hành dịch 2    10 đvht
    Thực hành dịch 3    10 đvht
    Kiến tập dịch    02 đvht
-    Tự chọn: Không
7.2.3. Kiến thức ngành thứ hai
-    Bắt buộc
-    Tự chọn
7.2.4.Kiến thức bổ trợ tự do
7.2.5. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm
-    Tự chọn
-    Bắt buộc
7.2.6. Thực tập tốt nghiệp và làm luận văn
Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.