logo
EN
VN

1. CÁC VĂN BẢN LUẬT


STTSỐ HIỆU GỐCNĂM BAN HÀNHTRÍCH YẾU


1 42/VBHN-VPQH 2018 Luật Giáo dục đại học (VBHN)
2 43/2019/QH14 2019 Luật Giáo dục năm 2019
3 45/2019/QH14
2019 Bộ luật Lao động năm 2019
4 42/2013/QH13 2013 Luật Tiếp công dân năm 2013
5 03/2011/QH13 2011 Luật Tố cáo năm 2011
6 02/2011/QH13 2011 Luật Khiếu nại năm 2011
7 56/2010/QH12 2010 Luật Thanh tra 2010
8 36/2018/QH14  2018 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
9 91/2015/QH13
2015 Bộ luật Dân sự năm 2015


2.
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ


ST
T


SỐ HIỆU GỐCNĂM


TRÍCH YẾU


1 99/2019/NĐ-CP 2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
2 16/2015/NĐ-CP 2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
3 377/2015/QĐ-TTg 2015 Về phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Nội
4 86/2015/NĐ-CP 2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
5 79/2015/NĐ-CP 2015 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

11/2015/NĐ-CP 2015 Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
7 72/2014/QĐ-TTg 2014 Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
8 99/2014/NĐ-CP 2014 Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
9 143/2013/NĐ-CP 2013 Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
10 
27/2015/NĐ-CP 2015 Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”
11
53/2015/NĐ-CP 2015 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
12
56/2015/NĐ-CP 2015 Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
13 55/2011/NĐ-CP 2011 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
14 46/2017/NĐ-CP 2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục


3. CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ CẤP BỘ, LIÊN BỘ


STTSỐ HIỆU GỐCNGÀY KÝTRÍCH YẾU


1
01/2015/TTLT-BNV-BTC 16/4/2015 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
2
01/2015/TTLT-TTCP-BNV 16/3/2015 Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
3
07/2015/TT-BGDĐT 16/4/2015 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
4
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
5 1278/QĐ-BGDĐT 17/4/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dânvà giải quyết khiếu nại, tố cáo
6 4415/QĐ-BGDĐT 02/10/2013 Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kĩ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục
7 51/2012/TT-BGDĐT 18/12/2012 Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
8 10/2016/TT-BGDĐT 05/4/2016 Thông tư ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
9 16/2016/TT-BGDĐT 18/05/2016 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
10
10/2016/TT-BGDĐT 05/04/2016 Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
11
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12
06/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
13
04/2016/TT-BGDĐT 14/03/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
14 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH 05/11/2015 Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học
15 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
16 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 08/09/2015 Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học
17 04/2015/TT-BNV 31/08/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
18 16/2015/TT-BGDĐT 12/08/2015 Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
19 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC 10/03/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
20
47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
21
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
22
35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 15/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
23 04/2014/TT-BGDĐT 28/02/2014 Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
24
01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
25 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
26 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
27 29/2013/TT-BGDĐT 25/07/2013 Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
28 26/2013/TT-BGDĐT 15/07/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
29
07/2015/TT-BGDĐT 16/04/2015 V/v Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
30 06/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường ĐH hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
31
1237/KTKĐCLGD 03/8/2016 Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học
32 23/2016/TT- BGDĐT 23/10/2016 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
33 10/2016/TT-BGDĐT 05/4/2016 Thông tư ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
34 04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
35 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
36 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016 Hướng dẫn về việc tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
37 12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
38 08/2017/TT-BGDĐT 04/4/2017 Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ
39 06/2017/TT-BGDĐT 15/3/2017 Quy chế đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học
40 23/2017/TT-BGDĐT 29/9/2017 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam
41 3878/BGDĐT-PC 24/7/2014 Hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học


4. VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG


STTSỐ HIỆU GỐCNGÀY KÝTRÍCH YẾU


1
229/QĐ-ĐHHN 25/2/2009 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Hà Nội
2
1256/QĐ-ĐHHN 28/8/2013 Quy chế thực hiện dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hà Nội
3
1145/QĐ-ĐHHN 27/06/2016 Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị thuộc Trường Đại học Hà Nội
4
1146/QĐ-ĐHHN 27/06/2016 Quy định về việc xem xét kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên cho chức danh GS, PGS và giảng viên có trình độ Tiến sĩ. Quy trình và các bước thực hiện trong nội bộ Trường Đại học Hà Nội.
5
2544/QĐ-ĐHHN 30/12/2015 Quy định chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động.
6
2545/QĐ-ĐHHN 30/12/2015 Quy định xét cử công chức, viên chức và người lao động đi học tập ở trong và ngoài nước của Trường Đại học Hà Nội.
7
1848/QĐ-ĐHHN 09/9/2016 Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hà Nội
8 1349/KH-ĐHHN 02/8/2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1287/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
9
1846/QĐ-ĐHHN 09/9/2016 Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Hà Nội
10 
1587/QĐ-ĐHHN 24/8/2016 Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Hà Nội
11
1599/QĐ-ĐHHN 25/8/2016 Quy định hoạt động KH&CN và đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN Trường Đại học Hà Nội
12
1942/QĐ-ĐHHN
20/09/2016 Quy định về quản lý tài sản của Trường Đại học Hà Nội
13
2126/QĐ-ĐHHN
07/10/2016 Quy định về quản lý tài sản cho thuê của Trường Đại học Hà Nội
14
2258/QĐ-ĐHHN 25/10/2016 Quy định quản lý sinh viên nội trú của Trường Đại học Hà Nội
15
1767/QĐ-ĐHHN
09/10/2015 Quy trình quản lý Lưu học sinh nước ngoài học tập tại Trường Đại học Hà Nội
16
1709/QĐ-ĐHHN
06/10/2015 Hướng dẫn Quy trình trao đổi sinh viên
17 42/QĐ-ĐHHN
06/01/2016 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Hà Nội
18 43/QĐ-ĐHHN 06/01/2016 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hà Nội
19 572/QĐ-ĐHHN
246/3/2017 Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Trường Đại học Hà Nội
20 2406/QĐ-ĐHHN 25/9/2018 Quy chế thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ
21 2928/QĐ-ĐHHN 31/12/2016 Quy định quản lý các hoạt động quốc tế Trường Đại học Hà Nội
22 1766/QĐ-ĐHHN 22/8/2017 Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ của Trường Đại học Hà Nội
23 107/QĐ-ĐHHN 18/01/2007 Quy định về công tác văn thư, văn bản của Trường ĐHHN
24 2181/TB-ĐHHN 03/9/2019 Lịch tiếp công dân năm học 2019-2020
25 3398/QĐ-ĐHHN 28/12/2018 Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
26 2189/TB-ĐHHN 03/9/2019 Phân công công tác của Ban Giám hiệu
27 3037/QĐ-ĐHHN 28/12/2017 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần
28 2767/QĐ-ĐHHN 23/10/2018 Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng Ngân hàng đề thi năng lực ngoại ngữ của Trường ĐH Hà Nội
29 1767/QĐ-ĐHHN 22/8/2017 Quy định về Công tác cố vấn học tập tại Trường ĐH Hà Nội
30 1808/TB-ĐHHN 24/8/2017 Quy định thời gian làm việc đối với khối giảng dạy
31 108/QĐ-ĐHHN 17/01/2017 Quy định về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
32 1589/QĐ-ĐHHN 24/8/2016 Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Hà Nội
33 688/QĐ-ĐHHN 20/4/2016 Quy định về thang điểm đối với kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh (Áp dụng cho Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020)
34 2268/QĐ-ĐHHN  06/11/2020 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Trường ĐHHN