logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Về việc xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (đợt 1)

Thực hiện Kế hoạch số 2048/KH-ĐHHN ngày 29 tháng 8 năm 2018 về việc xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (đợt 1), Nhà trường thông báo tổ chức tuyển dụng theo hình thức xét tuyển đặc cách cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyển dụng được những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp, chỉ tiêu biên chế và yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm đã được phê duyệt.
- Tuyển dụng đội ngũ viên chức đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, số lượng, đáp ứng được ngay yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
2. Yêu cầu
- Tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.
- Việc tuyển dụng đặc cách viên chức năm học 2018-2019(đợt 1) phải thực hiện đúng điều kiện, quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
II.ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
1. Đối tượng
Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng, có thời gian làm việc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2. Điều kiện
- Đang thực hiện công việc có yêu cầu về trình độ, năng lực, chuyên môn phùhợp với vị trí việc làm cần tuyển.
- Trong thời gian công tác đến nay không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch đăng ký xét tuyển.
3. Chỉ tiêu
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, trong đó:
- Vị trí giảng viên: 13 chỉ tiêu;
- Vị trí chuyên viên: 16 chỉ tiêu;
- Vị trí thư viện viên: 02 chỉ tiêu;
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4 x 6 (cm), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Mẫu số 2-BNV/2012 ban hành kèm theoThông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ);
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ thẩm quyền chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
5. Bản tự nhận xét đánh giá của người đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác đối với trường hợp đề nghị xét đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có) đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
6. Các hợp đồng lao động được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;    7. Bản sao sổ bảo hiểm xã hội.
Lưu ý: Mỗi bộ hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại; Các thành phần hồ sơ sắp xếp thứ tự;Chỉ nhận hồ sơ đối với người đúng đối tượng cần tuyển (có chuyên môn, bằng tốt nghiệp phù hợp); Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ; Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.
IV. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Tiêu chí xét tuyển đặc cách
- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.
- Sát hạch về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua phỏng vấn, được tính theo thang điểm 100.
2. Nội dung kiểm tra, sát hạch
- Kiến thức chung: Luật Viên chức năm 2010, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 và Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 ban hành Điều lệ Trường Đại học.
- Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
3. Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đặc cách viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định và được Hội đồng xét tuyển viên chức biểu quyết thông qua;
- Có kết quả phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên do Hội đồng xét tuyển kết luận.
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
-Thời gian: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 27/01/2019.
- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 213, Nhà A), Trường Đại học Hà Nội, Km9, đường Nguyễn Trãi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch
 - Thời gian: Dự kiến từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 02 năm 2019.
 - Địa điểm: Tại Phòng họp A, Nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
3. Thông báo kết quả xét tuyển
  Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có kết quả xét tuyển của Hội đồng kiểm tra, sát hạch; Niêm yết công khai kết quả tại trụ sở làm việc Trường Đại học Hà Nội và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Hà Nội.
4. Kinh phí tổ chức xét tuyển
  Lệ phí dự tuyển: Thực hiện thu và chi lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.