logo
EN
VN

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 về quản lý đề tài KH&CN cấp bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2016 và thay thế Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tải thông tư tại đây