logo
EN
VN

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015 của Bộ GD&ĐT

Ngày 03/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Công văn số 23/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng trực thuộc Bộ (gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2015, trong đó có việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước và cấp Bộ.

Các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước và cấp Bộ được tổng hợp lần lượt theo Mẫu 1 - Phụ lục I và Mẫu 4 - Phụ lục 2, và phải được cập nhật vào phần mềm Quản lý kế hoạch KH&CN của Bộ Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ truy cập phần mềm là http://qlkhcn.moet.gov.vn).

Cũng theo yêu cầu của Công văn, các đơn vị sẽ đăng ký các nhiệm vụ, đề tài KH&CN theo Phụ lục IV - “Bảng phân loại các nhóm ngành Khoa học và Công nghệ”.

Xem chi tiết nội dung:

Công văn

Phụ lục I Mẫu 1 Danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước năm 2015

Phụ lục II Mẫu 1 Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2015

Phụ lục II Mẫu 2 Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ năm 2015

Phụ lục II Mẫu 3 Phiếu đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu năm 2015

Phụ lục II Mẫu 4 Danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2015

Phụ lục III Mẫu 1  Danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2015

Phụ lục III Mẫu 2  Danh mục hoạt động KH&CN cấp cơ sở năm 2015

Phụ lục IV Bảng phân loại nhóm ngành KH&CN