logo
EN
VN

GỢI Ý CÁCH XỬ LÝ BÀI TRẮC NGHIỆM CÂU ĐƠN ĐA LỰA CHỌN

Một trong những nội dung dài nhất trong bài thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là phần trắc nghiệm với câu đơn (19 câu), Yêu cầu của phần này là:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mặc dù yêu cầu của bài chỉ là tìm đáp án đúng, trong một số trường hợp, chúng ta phải lựa chọn đáp án đúng nhất, đặc biệt là những câu khó. Vì vậy thí sinh phải đọc yêu cầu làm bài cũng như các phần dẫn hết sức cẩn thận để làm đúng theo yêu cầu.

Trong số các lựa chọn, tùy theo các trình độ khác nhau, ngoài một phương án đúng hoặc đúng nhất, các phương án còn lại được đưa vào nhằm “gây nhiễu” (distractor). Loại bài tập trắc nghiệm với câu đơn thường kiểm tra các kiến thức ngôn ngữ sau:

Từ vựng. Phần này kiểm tra kiến thức của học viên về khả năng sử dụng từ vựng (dạng từ, nghĩa từ) tiếng Anh, ví dụ:

 Câu 4: My younger brother enjoys ____ in English.

A. sing             B. singing                    C. to sing                     D. sings

Chúng ta thấy trong câu trên cả bốn lựa chọn đều là các dạng thức khác nhau của động từ ‘sing’. Tuy nhiên, sau động từ ‘enjoy’ thì dạng thức thích hợp nhất là: ‘singing’. Vậy đáp án đúng là B. Câu trên chủ yếu kiểm tra ngữ pháp.

 

Chúng ta cùng phân tích một câu khác.

Câu 6: Mrs. Lan has been elected to be the _____ of the hotel.

A. director       B. manager     C. boss            D. chair

Trong câu này, chúng ta thấy cả bốn lựa chọn đều có nghĩa là người đứng đầu (giám đốc, người quản lý, sếp, chủ tịch) của một đơn vị, cơ quan, tổ chức. Trong câu trên, nhiều học viên cho rằng từ “boss” là tốt nhất vì nó bao hàm nghĩa chung nhất. Phương án này cũng đúng, nhưng trong bối cảnh của câu này thì phương án “manager” là đúng nhất vì đây là người quản lý của một khách sạn “a hotel”. Câu này kiểm tra nghĩa ‘phù hợp’ của từ.

 

Khi làm loại bài kiểm tra này, học viên nên lưu ý các điểm sau:

Thứ nhất, loại bài này kiểm tra tương đối toàn diện kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng, vv) và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ (viết và đọc). Vì thế học viên cần đọc kỹ yêu cầu làm bài và xác định nghe xem kiến thức mà người thiết kế đề thi muốn kiểm tra là gì.

Thứ hai, cần đọc hết câu dẫn và cả bốn lựa chọn để xác định xem:

  • từ loại cần điền vào chỗ trống là danh từ, động từ, hay tính từ ,vv
  • nghĩa của từ cần điền vào chỗ trống cho phù hợp với nghĩa của toàn câu
  • dạng thức ngữ pháp của từ cần phải điền vào chỗ trống

 

Chúng ta hãy cùng phân tích một ví dụ khác:

            Tony was____ when he passed the drive test.

            A. tired            B. pleased        C. like              D. pleasure

Trong câu trên, chúng ta thấy từ cần điền vào chỗ trống phải là một tính từ vì từ này đi sau động từ “to be”. Vậy ta loại được các phương án C (động từ) và D (danh từ). Trong số hai tính từ còn lại (A và B), thì đáp án B (pleased) là hợp nghĩa trong văn cảnh của câu: qua được bài thi lái xe.

Thứ ba, kể cả khi đã “nhìn thấy” từ đúng cho chỗ trống, thí sinh cần phải đọc cả bốn phương án đã cho vì yêu cầu của bài có thể, và thường là chọn phương án đúng nhất. Trong số các phương án đã cho có thể có tới hơn một phương án đúng, nhưng trong bố cảnh của câu đó, chỉ có một phương án đúng nhất. Đặc biệt là không nên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Thứ tư, kể cả khi không quyết định được phương án nào là phương án đúng, học viên cũng không nên quá lo sợ mà hãy bình tĩnh loại bỏ những phương án có khả năng bị sai nhiều. Thông thường người ra đề thi đưa vào hai phương án “chắc chắn sai”. Còn trong hai phương án còn lại, hãy lựa chọn phương án mình cảm thấy là đúng hơn. Tất nhiên cảm giác về ngôn ngữ của chúng ta cũng có thể sai, nhưng lựa chọn một trong hai phương án còn lại vẫn tốt hơn là làm mò hoàn toàn. Ví dụ:

            It took Lan a long time to find the pair of shoes that ____ her blue trousers.

            A. liked            B. fitted            C. agreed        D. matched

Trong 4 phương án trên, chúng ta có thể loại được ngay các phương án A và B vì nghĩa không phù hợp. Nếu không phân biệt được sự khác nhau giữa hai phương án C và D, học viên nên theo cảm tính của mình lựa chọn một trong hai, và khả năng đúng của chúng ta sẽ là 50/50 chứ không phải là 25/100. Trong trường hợp trên phương án D là đúng vì nghĩa của câu là hợp về mầu sắc.

Cuối cùng là trong bất kỳ trường hợp nào cũng không nên bỏ một câu nào vì có nếu chọn sai cũng không bị trừ điểm.

 CHÚC CÁC EM MAY MẮN!

Một trong những nội dung dài nhất trong bài thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là phần trắc nghiệm với câu đơn (19 câu), Yêu cầu của phần này là:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mặc dù yêu cầu của bài chỉ là tìm đáp án đúng, trong một số trường hợp, chúng ta phải lựa chọn đáp án đúng nhất, đặc biệt là những câu khó. Vì vậy thí sinh phải đọc yêu cầu làm bài cũng như các phần dẫn hết sức cẩn thận để làm đúng theo yêu cầu.

Trong số các lựa chọn, tùy theo các trình độ khác nhau, ngoài một phương án đúng hoặc đúng nhất, các phương án còn lại được đưa vào nhằm “gây nhiễu” (distractor). Loại bài tập trắc nghiệm với câu đơn thường kiểm tra các kiến thức ngôn ngữ sau:

Từ vựng. Phần này kiểm tra kiến thức của học viên về khả năng sử dụng từ vựng (dạng từ, nghĩa từ) tiếng Anh, ví dụ:

 Câu 4: My younger brother enjoys ____ in English.

A. sing             B. singing                    C. to sing                     D. sings

Chúng ta thấy trong câu trên cả bốn lựa chọn đều là các dạng thức khác nhau của động từ ‘sing’. Tuy nhiên, sau động từ ‘enjoy’ thì dạng thức thích hợp nhất là: ‘singing’. Vậy đáp án đúng là B. Câu trên chủ yếu kiểm tra ngữ pháp.

Chúng ta cùng phân tích một câu khác.

Câu 6: Mrs. Lan has been elected to be the _____ of the hotel.

A. director       B. manager     C. boss            D. chair

Trong câu này, chúng ta thấy cả bốn lựa chọn đều có nghĩa là người đứng đầu (giám đốc, người quản lý, sếp, chủ tịch) của một đơn vị, cơ quan, tổ chức. Trong câu trên, nhiều học viên cho rằng từ “boss” là tốt nhất vì nó bao hàm nghĩa chung nhất. Phương án này cũng đúng, nhưng trong bối cảnh của câu này thì phương án “manager” là đúng nhất vì đây là người quản lý của một khách sạn “a hotel”. Câu này kiểm tra nghĩa ‘phù hợp’ của từ.

 

Khi làm loại bài kiểm tra này, học viên nên lưu ý các điểm sau:

Thứ nhất, loại bài này kiểm tra tương đối toàn diện kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng, vv) và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ (viết và đọc). Vì thế học viên cần đọc kỹ yêu cầu làm bài và xác định nghe xem kiến thức mà người thiết kế đề thi muốn kiểm tra là gì.

Thứ hai, cần đọc hết câu dẫn và cả bốn lựa chọn để xác định xem:

  • từ loại cần điền vào chỗ trống là danh từ, động từ, hay tính từ ,vv
  • nghĩa của từ cần điền vào chỗ trống cho phù hợp với nghĩa của toàn câu
  • dạng thức ngữ pháp của từ cần phải điền vào chỗ trống

 

Chúng ta hãy cùng phân tích một ví dụ khác:

            Tony was____ when he passed the drive test.

            A. tired            B. pleased        C. like              D. pleasure

Trong câu trên, chúng ta thấy từ cần điền vào chỗ trống phải là một tính từ vì từ này đi sau động từ “to be”. Vậy ta loại được các phương án C (động từ) và D (danh từ). Trong số hai tính từ còn lại (A và B), thì đáp án B (pleased) là hợp nghĩa trong văn cảnh của câu: qua được bài thi lái xe.

Thứ ba, kể cả khi đã “nhìn thấy” từ đúng cho chỗ trống, thí sinh cần phải đọc cả bốn phương án đã cho vì yêu cầu của bài có thể, và thường là chọn phương án đúng nhất. Trong số các phương án đã cho có thể có tới hơn một phương án đúng, nhưng trong bố cảnh của câu đó, chỉ có một phương án đúng nhất. Đặc biệt là không nên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Thứ tư, kể cả khi không quyết định được phương án nào là phương án đúng, học viên cũng không nên quá lo sợ mà hãy bình tĩnh loại bỏ những phương án có khả năng bị sai nhiều. Thông thường người ra đề thi đưa vào hai phương án “chắc chắn sai”. Còn trong hai phương án còn lại, hãy lựa chọn phương án mình cảm thấy là đúng hơn. Tất nhiên cảm giác về ngôn ngữ của chúng ta cũng có thể sai, nhưng lựa chọn một trong hai phương án còn lại vẫn tốt hơn là làm mò hoàn toàn. Ví dụ:

            It took Lan a long time to find the pair of shoes that ____ her blue trousers.

            A. liked            B. fitted            C. agreed        D. matched

Trong 4 phương án trên, chúng ta có thể loại được ngay các phương án A và B vì nghĩa không phù hợp. Nếu không phân biệt được sự khác nhau giữa hai phương án C và D, học viên nên theo cảm tính của mình lựa chọn một trong hai, và khả năng đúng của chúng ta sẽ là 50/50 chứ không phải là 25/100. Trong trường hợp trên phương án D là đúng vì nghĩa của câu là hợp về mầu sắc.

Cuối cùng là trong bất kỳ trường hợp nào cũng không nên bỏ một câu nào vì có nếu chọn sai cũng không bị trừ điểm.

 

CHÚC CÁC EM MAY MẮN!